Konkursid

Eesti Mälu Instituut kutsub noori õpetlasi osalema rahvusvahelisel kommunismiteemaliste teadustööde konkursil

Eesti Mälu Instituut kutsub kuni 35-aastaseid (kaasa arvatud) uurijaid osalema rahvusvahelisel teadustööde konkursil oma teaduspublikatsioonide või avaldamata magistri- ja doktoritöödega, mille teemaks on kommunistliku ideoloogia ajalugu või kommunistlike režiimide tegevuse eri tahud. Teemad ei pea olema seotud Eesti ajalooga.

Töid hinnatakse kahes kategoorias ja premeeritakse vastavalt 1500 ja 3000 euroga.

Töid võib esitada eesti, inglise, vene, saksa, prantsuse ja soome keeles. Kui töö on valminud muus keeles, siis palume lisada kokkuvõtte ühes nendest keeltest. Töid võetakse vastu 1. oktoobrist kuni 31. oktoobrini 2018.

 

Eesti Mälu Instituudi rahvusvahelise teadustööde konkursi statuut

I Konkursi eesmärk

Rahvusvaheline teadustööde konkursi eesmärgiks on noorte õpetlaste (kuni 35-aastased) uurimistöö toetamine Eesti Mälu Instituudi (edaspidi EMI) uurimisvaldkondades.

II Konkursi üldsätted

 1. Konkurss kuulutatakse välja 1. oktoobril EMI kodulehel (mnemosyne.ee) ja seda levitatakse ka EMI partnerite teabekanalites ning meedias.
 2. Konkursil kandideerimiseks tuleb esitada teadustöö ja teised vajalikud dokumendid kuni 31. oktoobrini (kaasa arvatud). Võitjate ja nende tööde nimed avaldatakse EMI kodulehel hiljemalt sama aasta 30. novembril.
 3. Konkursil osaleva teadustöö all mõistetakse:
  3.1. avaldamata magistri‑ või doktoritööd, mis vastavad akadeemilisest tavast lähtuvatele sisu- ja vorminõuetele;
  3.2. avaldatud teaduspublikatsioonid, mis on ETISe klassifikatsiooni järgi 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.1, 3.2. tasemel.
 4. Teadustööd, mis ei ole kirjutatud eesti, inglise, vene, saksa või prantsuse keeles, tuleb varustada kokkuvõttega (kuni 9000 tähemärki) ühes nimetatud keeltest.
 5. Konkursil osalevate teadustööde teemad peavad haakuma ühe või mitmega järgmistest uurimisvaldkondadest:
  5.1. kommunistlike režiimide ajalugu ja kommunistlik ideoloogia;
  5.2. inimkaotused kommunistlike režiimide ideoloogia ja poliitika rakendamise tagajärjena (inimsusvastased kuriteod, sõjakuriteod ja genotsiid);
  5.3. kommunistlike režiimide ideoloogiast ja poliitikast ning majandussüsteemist tulenenud materiaalsed kahjud ja keskkonnakahjud;
  5.4. kommunistlike režiimide katsed (nii edukad kui edutud) kehtestada kommunistlikku ühiskonnakorraldust teistes riikides (revolutsiooni eksport);
  5.5. kommunistlike režiimide ideoloogia, tegevuse ja mõjutustegevuse ühiskondlik ja vaimne pärand nii endistes kommunistliku režiimi võimu all olnud riikides kui ka teistes riikides.
 6. Konkursil osalevad teadustööd, mille teemad kuuluvad ETISe teadusvaldkondade ja -erialade klassifikaatori ülemvaldkonda „2. Ühiskonnateadused ja kultuur“ ja ülemvaldkonna „1. Bio- ja keskkonnateadused“ valdkondadesse „1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja ‑füsioloogia“, „1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringud“, „1.9. Keskkonnaohtlikke aineid käsitlevad uuringud“, „1.11. Keskkonnapoliitika, keskkonnamajandus, keskkonnaõigus“.
 7. Konkurss kuulutatakse välja kahes kategoorias:
  7.1. Avaldamata magistri- või doktoritöö puhul 1500 eurot koos võimalusega avaldada töö EMI väljaandes. Auhinnatud avaldamata teadustöö väljaandmise korraldab Eesti Mälu Instituut kokkuleppel autoriga.;
  7.2. Avaldatud teaduspublikatsiooni puhul 3000 eurot.

III Konkursil osalemine

 1. Konkursil osaleja (edaspidi osaleja) võib esitada ainult ühe teadustöö, mis on kirjutatud konkursiga samal või sellele eelnenud kalendriaastal. Osaleja all mõistetakse ka autorite kollektiivi.
 2. Osaleja esitab teadustöö PDF- vormis ja teised vajalikud dokumendid e-kirja ja selle lisadena aadressil konkurss@mnemosyne.ee pealkirjaga “EMI teadustööde konkurss”:
  9.1. elulugu koos ülevaatega senisest teadustegevusest ja avaldatud -publikatsioonidest;
  9.2. osaleja vormikohane nõusolek teadustöö konkursile esitamiseks.
 3. Konkursil ei saa osaleda teadustööga, mis on juba osalenud samal konkursil täismahus või osadena.

IV Konkursi läbiviimine

 1. Konkursi läbiviimiseks moodustab EMI žürii vastavalt uurimistööde laekumisele. Žürii esimees on EMI nõukogu või juhatuse liige, kellel on otsustav hääl. Žürii liikmetel peab olema doktorikraad (PhD).
 2. Kui žüriiliige on konkursile esitatud teadustöö juhendaja või konkursil osaleja lähisugulane, abikaasa või perekonnaliige või on tal konkursile esitatud tööga mõnest teisest asjaolust tulenev huvide konflikt, ei osale ta selle teadustöö hindamisel.
 3. Iga žüriiliige tutvub oma teadusvaldkonna töödega iseseisvalt, täites iga teadustöö puhul hindamisvormi (vt lisa). Täidetud hindamisvormid saadetakse kõigile žüriiliikmetele.
 4. Žürii istungil valitakse lihthäälteenamusega konkursi võitjad. Kui esimeses voorus saavad parima ühesuguse punktisumma kaks või rohkem tööd, siis korraldatakse nendele töödele teine hääletusvoor. Kui teine hääletusvoor annab samuti võrdse tulemuse, korraldatakse kolmas hääletusvoor. Žürii istung(id) protokollitakse. Žürii istungi(d) võib korraldada ka elektrooniliselt.
 5. Žüriil on õigus vastava tasemega teadustööde puudumisel teha EMI-le ettepanek jätta osa auhindu välja andmata või lugeda konkurss luhtunuks.
 6. Auhindade üle andmine on avalik ja pidulik sündmus.

VII Konkursi luhtumine

 1. Konkurss loetakse luhtunuks, kui ükski konkursile estitatud uurimistöö ei vasta statuudi nõuetele. Konkursi luhtumisel kuulutatakse välja korduskonkurss.

Lisa 1. Hindamisvorm

 

Küsimuste korral palume pöörduda:
Eli Pilve
eli.pilve@mnemosyne.ee
+372 5622 9686