Stipendiumid

Magistriõppe stipendiumi statuut

I Stipendiumi eesmärk

Magistriõppe stipendiumi eesmärgiks on tulevaste õpetlaste toetamine Eesti Mälu Instituudi (edaspidi EMI) uurimisvaldkondades.

II Stipendiumi üldsätted

 1. Stipendiumi sätete rakendamiseks sõlmitakse leping EMI ja Tartu ülikooli Ajaloo ja arheoloogia instituudi vahel (edaspidi AI). Mõlemad osapooled on võrdsed stipendiumi määramise ja teiste stipendiumiga seotud tegevuste osas. Käesolev statuut on sõlmitava lepingu lahutamatu lisa.
 2. Stipendiumi eesmärgiks on ajaloo-alase uurimistöö toetamine AI magistriõppes järgmistes valdkondades:
  • kommunistlike režiimide ajalugu ja kommunistlik ideoloogia;
  • inimkaotused kommunistlike režiimide ideoloogia ja poliitika rakendamise tagajärjena (inimsusvastased kuriteod, sõjakuriteod ja genotsiid);
  • kommunistlike režiimide ideoloogiast ja poliitikast ning majandussüsteemist tulenenud materiaalsed kahjud ja keskkonnakahjud;
  • kommunistlike režiimide katsed (nii edukad kui edutud) kehtestada kommunistlikku ühiskonnakorraldust teistes riikides (revolutsiooni eksport);
  • kommunistlike režiimide ideoloogia, tegevuse ja mõjutustegevuse ühiskondlik ja vaimne pärand nii endistes kommunistliku režiimi võimu all olnud riikides kui ka teistes riikides.
 3. Stipendium määratakse stipendiumikonkursil üks kord aastas ühele või mitmele ajaloo magistrandile (edaspidi stipendiaat) üheks õppeaastaks.
 4. Stipendiumi suurus on 500 eurot (neto) kuus, mis jagatakse stipendiaatide vahel. Iga stipendiaadi stipendiumi suuruse määrab stipendiumikomisjon.

III Stipendiumikonkurss

 1. Stipendiumikonkurss kuulutatakse välja 2018. aasta 1. novembril. Kandideerimiseks tuleb esitada taotlus kuni 20. novembrini (kaasa arvatud). Konkursi tulemused avaldatakse hiljemalt 1. detsembril 2018.
 2. Stipendiumikonkursil võib osaleda:
  • Stipendiumikonkursi ajal täiskoormusega õppiv AI ajaloo eriala magistrant.
 3. Stipendiumikonkursil osalemiseks tuleb esitada PDF-vormis dokumendid aadressile konkurss@mnemosyne.ee pealkirjaga “EMI TÜ magistriõppe konkurss”. Koos vormikohase sooviavaldusega lisatakse e-kirjale manustena:
  • taotleja elulugu;
  • ülevaade erialasest tegevusest ja uurimistööst seoses 2. punktis nimetatud uurimisvaldkondadega;
  • motivatsioonikiri (kuni 3000 tähemärki);
  • soovituskiri juhendajalt.

Konkurss on lõppenud. Täname kõiki konkursil osalenuid!

Konkursi tulemused

Küsimuste korral palume pöörduda:

Eli Pilve
eli.pilve@mnemosyne.ee
+372 5622 9686

 

 

Tunnustamise statuut

 1. Eesmärgiga tunnustada Eesti Mälu Instituudi missioonile pühendunud isikuid ja organisatsioone ning tõsta esile nende rolli, avaldab instituut iga-aastaselt tänu neile, kes:

1.1. on andnud silmapaistva panuse totalitaarsete režiimide kuritegude ja ideoloogiate uurimisse ja sellekohaste teadmiste levitamisse ning selliste režiimide ohvrite mälestuse jäädvustamisse Eestis ja mujal;

1.2. on toetanud instituudi tegevust.

 1. Instituut tunnustab ülalnimetatud isikuid ja organisatsioone teenete eest järgmistes kategooriates:

2.1. Väärtuslik meene „Mesilased“ (Eesti kommunismiohvrite memoriaali motiiv) – eriti kaaluka panuse või toetuse eest;

2.2. Eluaegne isiklik ja tasuta pääse Patarei vangla muuseumisse – silmapaistva ja järjepideva panuse või toetuse eest;

2.3. Eesti Mälu Instituudi tänumünt – instituudi tegevuse toetamise või selles eduka osalemise eest.

 1. Tunnustamise otsustab instituudi juhatus.
 2. Pidulik tunnustamine toimub vastupanuvõitluse päeva raames.
 3. Statuudi alusel tunnustatud isikud või organisatsioonid kantakse registrisse.
 4. Eesti Mälu Instituut avaldab tunnustatud isikute või organisatsioonide nimed nende nõusolekul.

 

Tunnustatud inimesed

2021

Heiki Magnus, Eesti Endiste Metsavendade Liidu juhatuse liige. Eluaegne isiklik ja tasuta pääse Patarei vangla muuseumisse märkimisväärse panuse eest totalitaarsete režiimide kuritegude teadvustamisse ja represseeritute mälestuse jäädvustamisse Eestis.
 

2020

Clemens Claudio Hellemeier, Saksamaa Liitvabariigi Suursaatkonna kultuuriatašee Tallinnas. Eluaegne isiklik ja tasuta pääse Patarei vangla muuseumisse märkimisväärse panuse eest totalitaarsete režiimide kuritegude teadvustamisse ja represseeritute mälestuse jäädvustamisse Eestis.  

Dr. Dennis-Jonathan Mann, Saksamaa Liitvabariigi Suursaatkond Eestis. Eluaegne isiklik ja tasuta pääse Patarei vangla muuseumisse märkimisväärse panuse eest totalitaarsete režiimide kuritegude teadvustamisse ja represseeritute mälestuse jäädvustamisse Eestis.

2019

Christoph Eichhorn, Saksamaa Liitvabariigi suursaadik. „Mesilane“ (Eesti kommunismiohvrite memoriaali motiiv), Eesti Mälu Instituudi tegevuse eriti kaaluka toetamise eest.

2018

Michaela Snopková, KoguMeLugu endine projektijuht. Eluaegne isiklik ja tasuta pääse Patarei vangla muuseumisse märkimisväärse panuse eest totalitaarsete režiimide kuritegude teadvustamisse ja represseeritute mälestuse jäädvustamisse Eestis.