Konkursid

Eesti Mälu Instituut kuulutab välja rahvusvahelise kommunismiteemaliste teadustööde konkursi noortele teadlastele

Eesti Mälu Instituut kutsub noori teadlasi (kuni 35 eluaastat k.a) osalema rahvusvahelisel teadustööde konkursil. Konkursile võib esitada teaduspublikatsioone või avaldamata magistri- ja doktoritöid, mille teemaks on kommunistliku ideoloogia ajalugu või kommunistlike režiimide tegevuse eri tahud. Töö teema ei pea olema seotud Eesti ajalooga.

Esitatud töid hinnatakse kahes kategoorias ja premeeritakse vastavalt 1500 ja 3000 euroga.

Töid võib esitada eesti, inglise, vene või saksa keeles. Kui töö on mõnes muus keeles, palume lisada kokkuvõtte ühes eelpoolnimetatud keeltest. Töid saab esitada kuni 15. augustini 2022.

Lisainfo:

Eli Pilve
Eesti Mälu Instituut / Teadur-projektijuht
tel +372 5622 9686
eli.pilve@mnemosyne.ee
Tõnismägi 8
10119 Tallinn

Eesti Mälu Instituudi rahvusvahelise teadustööde konkursi statuut

I Konkursi eesmärk

Rahvusvaheline teadustööde konkursi eesmärk on noorte õpetlaste (kuni 35-aastased) uurimistöö toetamine Eesti Mälu Instituudi (edaspidi EMI) uurimisvaldkondades.

II Konkursi üldsätted

 1. Konkurss kuulutatakse välja 2. mail 2022. EMI kodulehel (mnemosyne.ee) ja seda levitatakse EMI partnerite teabekanalites ning meedias.
 2. Konkursil kandideerimiseks tuleb esitada teadustöö ja teised vajalikud dokumendid kuni 15. augustini 2022 (kaasa arvatud). Võitjate ja nende tööde nimed avaldatakse EMI kodulehel hiljemalt sama aasta 30. septembril.
 3. Konkursil osaleva teadustöö all mõistetakse:
  • lõpetatud magistri‑ või doktoritööd, mis vastavad akadeemilisest tavast lähtuvatele sisu- ja vorminõuetele. Konkursile esitatavad tööd peavad olema eesti, inglise, saksa või vene keeles.
  • avaldatud teadusartiklit, mis on ETISe klassifikatsiooni järgi 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.1, 3.2. tasemel. Artikkel, mis ei ole avaldatud eesti, inglise, saksa või vene keeles, tuleb varustada kokkuvõttega (kuni 9000 tähemärki) ühes nimetatud keeltest.
 4. Konkursil osalevate teadustööde teemad peavad haakuma ühe või mitmega järgmistest uurimisvaldkondadest:
  • kommunistlike režiimide ajalugu ja kommunistlik ideoloogia;
  • inimkaotused kommunistlike režiimide ideoloogia ja poliitika rakendamise tagajärjena (inimsusvastased kuriteod, sõjakuriteod ja genotsiid);
  • kommunistlike režiimide ideoloogiast ja poliitikast ning majandussüsteemist tulenenud materiaalsed kahjud ja keskkonnakahjud;
  • kommunistlike režiimide katsed (nii edukad kui edutud) kehtestada kommunistlikku ühiskonnakorraldust teistes riikides (revolutsiooni eksport);
  • kommunistlike režiimide ideoloogia, tegevuse ja mõjutustegevuse ühiskondlik ja vaimne pärand nii endistes kommunistliku režiimi võimu all olnud riikides kui ka teistes riikides.
 5. Konkurss kuulutatakse välja kahes kategoorias:
  • Lõpetatud doktoritöö puhul auhinnaga 3000 eurot või magistritöö puhul auhinnaga 1500 eurot. Kokkuleppel EMI ja autori vahel võidakse töö avaldada EMI väljaandes.
  • Avaldatud teadusartikli puhul auhinnaga 1500 eurot.

III Konkursil osalemine

 1. Konkursil osaleja (edaspidi osaleja) võib esitada ainult ühe teadustöö, mis on kirjutatud konkursiga samal või sellele eelnenud kalendriaastal. Osaleja all mõistetakse ka autorite kollektiivi.
 2. Osaleja esitab teadustöö PDF- vormis ja teised vajalikud dokumendid e-kirja ja selle lisadena aadressil eli.pilve@mnemosyne.ee pealkirjaga “EMI teadustööde konkurss”:
  • elulugu koos ülevaatega senisest teaduslikust uurimistööst ja avaldatud publikatsioonidest;
  • osaleja vormikohane nõusolek teadustöö konkursile esitamiseks.
 3. Konkursil ei saa osaleda teadustööga, mis on juba osalenud samal konkursil täismahus või osadena.

IV Konkursi läbiviimine

 1. Konkursi läbiviimiseks moodustab EMI žürii vastavalt uurimistööde laekumisele. Žürii esimees on EMI nõukogu või juhatuse liige, kellel on otsustav hääl. Žürii liikmetel peab olema doktorikraad (PhD).
 2. Kui žüriiliige on konkursile esitatud teadustöö juhendaja või konkursil osaleja lähisugulane, abikaasa või perekonnaliige või on tal konkursile esitatud tööga mõnest teisest asjaolust tulenev huvide konflikt, ei osale ta selle teadustöö hindamisel.
 3. Iga žüriiliige tutvub oma teadusvaldkonna töödega iseseisvalt, täites iga teadustöö puhul hindamisvormi (vt lisa). Täidetud hindamisvormid saadetakse kõigile žüriiliikmetele.
 4. Žürii istungil valitakse lihthäälteenamusega konkursi võitjad. Kui esimeses voorus saavad parima ühesuguse punktisumma kaks või rohkem tööd, siis korraldatakse nendele töödele teine hääletusvoor. Kui teine hääletusvoor annab samuti võrdse tulemuse, korraldatakse kolmas hääletusvoor. Žürii istung(id) protokollitakse. Žürii istungi(d) võib korraldada ka elektrooniliselt.
 5. Žüriil on õigus vastava tasemega teadustööde puudumisel teha EMI-le ettepanek jätta osa auhindu välja andmata või lugeda konkurss luhtunuks.
 6. Auhindade üle andmine on avalik.

VII Konkursi luhtumine

 1. Konkurss loetakse luhtunuks, kui ükski konkursile esitatud uurimistöö ei vasta statuudi nõuetele.

Lisa 1. Hindamisvorm

Küsimuste korral palume pöörduda:
Eli Pilve
eli.pilve@mnemosyne.ee
+372 5622 9686