Konkursid

Eesti Mälu Instituut kuulutab välja rahvusvahelise kommunismiteemaliste teadustööde konkursi noortele teadlastele

Eesti Mälu Instituut kutsub noori teadlasi (kuni 35 eluaastat k.a) osalema rahvusvahelisel teadustööde konkursil. Konkursile võib esitada teaduspublikatsioone või avaldamata magistri- ja doktoritöid, mille teemaks on kommunistliku ideoloogia ajalugu või kommunistlike režiimide tegevuse eri tahud. Töö teema ei pea olema seotud Eesti ajalooga.

Esitatud töid hinnatakse kahes kategoorias ja premeeritakse vastavalt 1500 ja 3000 euroga.

Töid võib esitada eesti, inglise, vene või saksa keeles. Kui töö on mõnes muus keeles, palume lisada kokkuvõtte ühes eelpoolnimetatud keeltest. Töid saab esitada kuni 15. septembrini 2024.

Lisainfo: info@mnemosyne.ee.

 

Eesti Mälu Instituudi rahvusvahelise teadustööde konkursi statuut

I Konkursi eesmärk

Rahvusvaheline teadustööde konkursi eesmärk on noorte õpetlaste (kuni 35-aastased) uurimistöö toetamine Eesti Mälu Instituudi (edaspidi EMI) uurimisvaldkondades.

II Konkursi üldsätted

 1. Konkurss kuulutatakse välja 1. detsembril 2023 EMI kodulehel (mnemosyne.ee) ja seda levitatakse EMI partnerite teabekanalites ning meedias.
 2. Konkursil kandideerimiseks tuleb esitada teadustöö ja teised vajalikud dokumendid kuni 15. septembrini 2024 (kaasa arvatud). Võitjate ja nende tööde nimed avaldatakse EMI kodulehel hiljemalt sama aasta 30. novembril.
 3. Konkursil osaleva teadustöö all mõistetakse:
  • lõpetatud magistri‑ või doktoritööd. Konkursile esitatavad tööd peavad olema eesti, soome, läti, rootsi, inglise, saksa, hispaania või vene keeles.
  • avaldatud teadusartiklit, mis on ETISe klassifikatsiooni järgi 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.1, 3.2. tasemel. Artikkel, mis ei ole avaldatud eesti, inglise, saksa või vene keeles, tuleb varustada kokkuvõttega (kuni 9000 tähemärki) ühes nimetatud keeltest.
 4. Konkursil osalevate teadustööde teemad peavad haakuma ühe või mitmega järgmistest uurimisvaldkondadest:
  • kommunistlike režiimide ajalugu ja kommunistlik ideoloogia;
  • inimkaotused kommunistlike režiimide ideoloogia ja poliitika rakendamise tagajärjena (sh. inimsusvastased kuriteod, sõjakuriteod ja genotsiid);
  • kommunistlike režiimide põhjustatud materiaalsed kahjud ja keskkonnakahjud;
  • kommunistlike režiimide katsed kehtestada ülemvõimu teistes riikides („revolutsiooni eksport“);
  • kommunistlike režiimide ideoloogia, tegevuse ja mõjutustegevuse ühiskondlik ja vaimne pärand nii endistes kommunistliku režiimi võimu all olnud riikides kui ka teistes riikides.
 5. Konkurss kuulutatakse välja kahes kategoorias:
  • Doktoritöö puhul auhinnaga 3000 eurot või magistritöö puhul auhinnaga 1500 eurot. Kokkuleppel EMI ja autori vahel võidakse töö avaldada EMI väljaandes.
  • Teadusartikli puhul auhinnaga 1500 eurot.

 

III Konkursil osalemine

 1. Konkursil osaleja (edaspidi osaleja) võib esitada ainult ühe teadustöö, mis on kirjutatud konkursiga samal või sellele eelnenud kalendriaastal. Osaleja all mõistetakse ka autorite kollektiivi.
 2. Osaleja esitab teadustöö pdf-vormis ja teised vajalikud dokumendid e-kirja ja selle lisadena aadressil info@mnemosyne.ee pealkirjaga “EMI teadustööde konkurss”:
  • elulugu koos ülevaatega senisest uurimistööst ja avaldatud publikatsioonidest;
  • osaleja vormikohane taotlus teadustöö konkursile esitamiseks.
 3. Konkursil ei saa osaleda teadustööga, mis on juba osalenud samal konkursil.

IV Konkursi läbiviimine

 1. Konkursi žürii moodustab EMI vastavalt uurimistööde laekumisele. Žürii esimees on EMI nõukogu või juhatuse liige. Žürii liikmetel peab olema doktorikraad (PhD).
 2. Kui žüriiliige on konkursile esitatud teadustöö juhendaja või konkursil osaleja lähisugulane, abikaasa või perekonnaliige või on tal konkursile esitatud tööga mõnest teisest asjaolust tulenev huvide konflikt, ei osale ta selle teadustöö hindamisel.
 3. Iga žüriiliige tutvub töödega iseseisvalt, täites iga teadustöö puhul hindamisvormi (vt lisa). Täidetud hindamisvormid saadetakse kõigile žüriiliikmetele.
 4. Žürii istungil valitakse lihthäälteenamusega konkursi võitjad. Kui esimeses voorus saavad parima ühesuguse punktisumma kaks või rohkem tööd, siis korraldatakse nendele töödele teine hääletusvoor. Kui teine hääletusvoor annab samuti võrdse tulemuse, korraldatakse kolmas hääletusvoor. Žürii istung(id) protokollitakse. Žürii istungi(d) võib korraldada ka elektrooniliselt.
 5. Žüriil on õigus statuudi nõuetele mittevastavate või piisava tasemega teadustööde puudumisel teha EMI-le ettepanek jätta osa auhindu välja andmata või lugeda konkurss luhtunuks.

Lisa 1. Hindamisvorm

Küsimuste korral palume pöörduda: info@mnemosyne.ee


EMI magistriõppe stipendiumikonkurss

Eesti Mälu Instituut koostöös Tartu Ülikooli Ajaloo ja arheoloogia instituudi (AAI) Eesti ajaloo osakonnaga kuulutab välja magistriõppe stipendiumi konkursi, et toetada noorte ajaloolaste ettevalmistamist Eesti Mälu Instituudi uurimisvaldkondades.

Stipendiumikonkursil võib osaleda stipendiumikonkursi ajal täiskoormusega õppiv või õpinguid alustav AAI ajaloo eriala magistrant. Konkursil osalemiseks tuleb aadressile info@mnemosyne.ee kuni 29. septembrini (kaasa arvatud) esitada digiallkirjaga ümbrikus pealkirjaga “EMI TÜ magistriõppe konkurss” järgmised PDF-vormis dokumendid:

 • sooviavaldus;
 • taotleja elulugu;
 • ülevaade senisest tegevusest ja uurimistööst;
 • motivatsioonikiri (kuni 3000 tähemärki);
 • võimalusel soovituskiri juhendajalt.

Žürii teeb valiku esitatud dokumentide alusel ning lõpliku otsuse langetamiseks võib vajadusel korraldada vestlusvooru kandidaatidega. Konkursi tulemused avaldatakse hiljemalt 11. oktoobril 2023.

Magistriõppe stipendiumi statuut

I Stipendiumi eesmärk

Eesti Mälu Instituudi magistriõppe stipendiumi eesmärk on Tartu Ülikooli Eesti ajaloo osakonna magistriõppe tugevdamise kaudu toetada nende teadlaste/uurijate ettevalmistamist, kes näevad oma tulevikku uurimistöös Eesti Mälu Instituudi (edaspidi EMI) uurimisvaldkondades ja akadeemilises tegevuses.

II Stipendiumi üldsätted

Stipendiumi rakendamiseks moodustab Eesti Mälu Instituut kolmeliikmelise stipendiumikomisjoni, kuhu kuuluvad kaks EMI esindajat ja üks Tartu ülikooli Ajaloo ja arheoloogia instituudi esindaja.

Stipendiumi eesmärgi raames toetatakse ajalooalast uurimistööd AAI magistriõppes järgmistes valdkondades:

 • kommunistlike režiimide ajalugu;
 • kommunistlik ideoloogia;
 • inimkaotused kommunistlike režiimide ideoloogia ja poliitika rakendamise tagajärjena (inimsusvastased kuriteod ja genotsiid);
 • kommunistlik ideoloogia sõdade ja muude riikidevaheliste relvakonfliktide ajendajana;
 • kommunistlik režiim – etapp impeeriumi ajaloos?
 • kommunistlike režiimide ideoloogiast ja poliitikast ning majandussüsteemist tulenenud materiaalsed kahjud ja keskkonnakahjud;
 • kommunistlike režiimide katsed kehtestada kommunistlikku ühiskonnakorraldust teistes riikides (revolutsiooni eksport);
 • kommunistlike režiimide ideoloogia, tegevuse ja mõjutustegevuse ühiskondlik ja vaimne pärand nii endistes kommunistliku režiimi võimu all olnud riikides kui ka teistes riikides.

Stipendium määratakse stipendiumikonkursil üks kord aastas ühele ajaloo magistrandile (edaspidi stipendiaat) maksimaalselt nominaalse õppeaja kestuseks. Stipendiumi suurus on 500 eurot (neto) kuus, mis makstakse välja igakuiste väljamaksetena stipendiaadi arveldusarvele. Väljamaksete tingimuseks on, et stipendiaat täidab õppekava täies mahus läbitud õppeaja kohta (kumulatiivselt vähemalt 30 EAP-d semestris; arvesse ei lähe varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamisega täidetud õppekava maht). Stipendiumikomisjon kontrollib stipendiaadi õppekava täitmist kahe nädala jooksul pärast iga semestri lõppu. Stipendiaadi põhjendatud kirjaliku taotluse alusel on stipendiumikomisjonil õigus teha tingimuslik otsus jätkata stipendiumi maksmist ka siis, kui õppekava on täidetud väiksemas mahus.

III Stipendiumikonkurss

Stipendiumikonkurss kuulutatakse välja 2023. aasta 8. septembril. Kandideerimiseks tuleb esitada taotlus kuni 29. septembrini (kaasa arvatud). Žürii teeb valiku esitatud dokumentide alusel ning lõpliku otsuse langetamiseks võib vajadusel korraldada vestlusvooru kandidaatidega. Võrdsete kandidaatide puhul annab eelise vene ja  saksa keele oskus.

Konkursi tulemused avaldatakse hiljemalt 11. oktoobril 2023.

Sobilike kandidaatide puudumisel võib žürii otsutada stipendiumi mitte välja anda.

Stipendiumikonkursil võib osaleda stipendiumikonkursi ajal täiskoormusega õppiv või õpinguid alustav AAI ajaloo eriala magistrant.

Stipendiumikonkursil osalemiseks tuleb aadressile info@mnemosyne.ee esitada digiallkirjaga ümbrikus pealkirjaga “EMI TÜ magistriõppe konkurss” järgmised PDF-vormis dokumendid :

Vormikohane sooviavaldus:

taotleja elulugu;

ülevaade senisest tegevusest ja uurimistööst seoses 2. punktis nimetatud uurimisvaldkondadega;

motivatsioonikiri (kuni 3000 tähemärki);

võimalusel soovituskiri juhendajalt.

Eesti Mälu Instituut sõlmib konkursi võitjaga stipendiumilepingu hiljemalt kahe nädala jooksul pärast kinnituse saamist tema AAI ajaloo eriala magistrandiks vormistamise kohta.