Teadus- ja haridustöö

Teadustöö

Instituut uurib inimvaenulike režiimide ja neid suunavate ideoloogiate olemust, ajalugu ja eriti nende põhjustatud kahjusid nii inimohvrite kui ka majanduslike ja keskkonnakahjude näol, aga ka inimvaenulike režiimide ja neid suunavate ideoloogiate mõju nii neile järgnenud kui ka paralleelselt tegutsenud ühiskondadele. Instituudi üheks uurimisvaldkonnaks on rahvusvahelised kuriteod (genotsiid, sh holokaust, inimsusvastased kuriteod ja sõjakuriteod) nii inimvaenuliku režiimi võimu alla sattunud maades kui ka okupeeritud riikides. Instituut toetab ja soodustab eeskätt noorte õpetlaste (sotsiaalteadlased, eeskätt ajaloolased ning poliitika- ja õigusteadlased) uurimistööd vastavates valdkondades, korraldades stipendiumikonkursse. Lisaks korraldab Instituut kord aastas rahvusvahelise teaduskonverentsi.

Konverentsid, koolitused ja seminarid

Instituut korraldab õpetajatele, noorsootöötajatele, õpilastele ja üliõpilastele, aga ka laiemale avalikkusele suunatud koolitusi ja arutelusid, mille tulemusena suudavad noored paremini mõista inimühiskonna ajaloos ja nüüdisajal toimuvate ühiskondlike muutuste põhjuseid ja tagajärgi; tunda lihtsamaid sotsiaalteaduste uurimismeetodeid ja kasutada mõnda neist õppetöös ja igapäevases elus; luua tulevikustsenaariume ja visioone mingis sotsiaalselt või personaalselt olulises valdkonnas; tunda ja austada inimõigusi ja demokraatiat, teadmisi kodanikuõigustest ning -vastutusest, nendega kooskõlas olevaid oskusi ja käitumist; ära tunda kultuurilisi eripärasid; huvituda oma rahva, kogukonna ja maailma arengust, kujundada oma arvamus ning olla aktiivne ja vastutustundlik kodanik.

Teabe- ja õppevahendid

Instituut koostab ja levitab teabe- ning õppematerjale ja –meetodeid, mis teadvustavad inimvaenulike režiimide ja neid suunavate ideoloogiate olemust, ajalugu ja nende põhjustatud kahjusid. Tutvu lähemalt meie koostatud teabe- ning õppematerjalide ja -meetoditega:

Kogu Me Lugu
Tunne Oma Ajalugu
Bridging the Baltic
CommunistCrimes.org
Kommunistlike režiimide kuritegudest

Õppeprogrammid

Korraldame noortele suunatud ajaloo- ja inimõiguste õppeprogramme, kus käsitleme minevikku ja tänapäeva kaasahaaravalt. Tutvu lähemalt meie korraldatavate õppeprogrammidega:

Kogu Me Lugu
Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Simulatsioon


Rahvusvaheline koostöö

Euroopa

Kuulume võrgustikesse ja teeme koostööd võrgustikega, mis ühendavad avaliku ja erasektori organisatsioone Euroopas ja väljaspool seda. Oleme järgnevate võrgustike liikmed:

Euroopa Mälu ja Süüme  Koostöökogu
Mälestuse ja Solidaarsuse Euroopa Võrgustik

Meie Euroopa koostööpartnerid on:

Euroopa Komisjon
Euroopa Uuringute Keskus
European Grassroots Antiracist Movement
EUROCLIO – European Association of History Educators
Georg Eckert Institute
Konrad Adenauer Foundation
Kreisau-Initiative Foundation
Läti Ajaloolaste Komisjon
Rahvusvaheline Komisjon Natsliku ja Sovetliku Okupatsioonirežiimi Kuritegude Hindamiseks Leedus
Leedu Genotsiidi ja Vastupanuliikumise Uurimise Keskus
Tšehhi Totalitaarsete Režiimide Uurimise Instituut
1956. aasta Ungari Revolutsiooni Ajaloo Instituut
Poola Rahvusliku Mälu Instituut – Poola Rahva Vastu Toime Pandud Kuritegude Uurimise Komisjon
Ungari Riikliku Julgeoleku Ajalooarhiiv
Kommunismi Kuritegude Uurimise ja Rumeenia Paguluse Mälestuse Instituut
Kommunistliku Rumeenia julgeolekuteenistuse Securitate arhiivid
Bulgaaria Riikliku Julgeoleku ja Bulgaaria Rahvaarmee luureteenistuste dokumentide avalikustamise ja nende asutustega koostööd teinud Bulgaaria kodanike paljastamise komisjon
Slovakkia Rahvusliku Mälu Instituut
Sloveenia Rahvusliku Leppimise Uurimiskeskuseks
Saksamaa Sotsialistliku Ühtsuspartei Diktatuuri Uurimise Liitvabariiklik Sihtasutus
Saksamaa Poliitilise Hariduse Keskus
Läti Okupatsioonimuuseum
Külma sõja uurimise Läänemeremaade koostöövõrgustik
Rahvusvaheline Otsimisteenistus

 

Läänemere piirkond

Edendame õpetajate, ajaloolaste, avaliku ja erasektori organisatsioonide vahelist koostööd Läänemere piirkonnas. Tutvu lähemalt meie Läänemere piirkonna projektidega:

Bridging the Baltic
Erinevad Rahvad – Jagatud Pärand

Meie Läänemere piirkonna koostööpartnerid on:

Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetuse Õpetajate Selts
Education Development Center Latvia
IRTG Baltic Borderlands
Läti Ajalooõpetajate Selts
Läti Okupatsiooni Muuseum
Rootsi Ajalooõpetajate Selts
Tartu Ülikooli Balti Õpingute Keskus
Soome Ajaloo ja Ühiskonnaõpetuse Õpetajate Selts

USA ja Kanada

Teeme koostööd USA ja Kanada organisatsioonide ja akadeemiliste institutsioonidega. Meie partnerid Põhja-Ameerikas on:

Baltic Heritage Network
Black Ribbon Day Foundation
Eesti Abistamiskomitee USA-s
Eesti Rahvuskomitee Ühendriikides
Stanfordi Ülikooli Raamatukogud
The Joint Baltic American National Committee
VEMU/Estonian Studies Centre
Williams College


Üldsuse teavitamine

Kommunismi- ja natsismiohvrite andmebaasid

Instituut haldab ja arendab Tallinna rajatava kommunismiohvrite memoriaali ja natsismiohvrite andmebaase ning täiendab neid jooksvalt vastavalt uurimistöö tulemustele. Tutvu lähemalt meie hallatavate andmebaasidega:

Kommunismiohvrite andmebaas
Rahvuskaaslased Saksa koonduslaagrites andmebaas

Mälestusüritused

Instituut on Eesti riigiasutuste partneriks inimvaenulike režiimide poolt põhjustatud kahjude uurimise ja teavitamise alases rahvusvahelises ja siseriiklikus koostöös ning võtab osa inimsusevastaste kuritegude ohvritele ja inimvaenulikele režiimidele vastupanu osutamisele pühendatud mälestuspäevade korraldamisest (holokausti, märtsiküüditamise, juuniküüditamise ja kommunismi ja natsismi ohvrite mälestuspäevad ning vastupanuvõitluse päev).