Teadustöö

Instituudi uurimistöö kajastab kommunistliku ideoloogia sündi ja levikut ning selle ideoloogia erinevaid väljendusi nii riikliku ideoloogiana pärast võimuhaaramist, põrandaaluse õõnestustegevusena, mis on suunatud vägivaldsele võimuhaaramisele ja nn proletariaadi diktatuuri kehtestamisele, aga ka legaalse poliitilise tegevusena demokraatlikes ühiskondades. Uurimisobjektiks on kommunistliku propaganda meetodid toetajate leidmiseks nii põrandaaluse õõnestustegevuse ajal kui ka kommunistlikes režiimides ning vahendid oma võimu kindlustamiseks. Tähtis uurimisvaldkond on kommunistliku ideoloogia mõju ja kommunistlike režiimide võimuajastu pärand demokraatlikes ühiskondades 21. sajandil.

Instituut toetab ja soodustab noorte õpetlaste (sotsiaalteadlased, eeskätt ajaloolased ning poliitika- ja õigusteadlased) uurimistööd vastavates valdkondades, korraldades stipendiumikonkursse. Samuti korraldab instituut kord aastas rahvusvahelise teaduskonverentsi.

 

Uurimisvaldkonnad:

a) moodsate totalitaarsete, eriti kommunistliku ideoloogia sünd;
b) kommunistliku ideoloogia võidukäik 1870. aastatest kuni 1970. aastateni;
c) kommunistliku ideoloogia ülimuslikkuse taotlus teiste poliitiliste ideoloogiate, aga ka olemasoleva maailmakorralduse ning riikidevaheliste suhete suhtes;
d) kommunistlike režiimide kehtestamine 1917. aastast kuni 1980. aastateni;
e) kommunistlike režiimide kuriteod inimsuse vastu, ühiskonnaklasside, riikide ja rahvaste füüsiline hävitamine;
f) rahvaste tasalülitamise katsed kommunistliku ideoloogia vaimsesse raamistikku;
h) poliitika ja propaganda kui dogmaatilise teooria praktika: ühiskondlikud formatsioonid, revolutsiooniteooria, maailmarevolutsioon versus sotsialismi võimalikkus ühel maal, kollektiviseerimine, industrialiseerimine, kultuurirevolutsioon ja viisaastakud, proletariaadi diktatuur, üldrahvalik riik, rahvademokraatia, revolutsiooni eksport; aga ka „ekspluataatorilike klasside“ eksproprieerimine või füüsiline hävitamine, eraomandi likvideerimine, poliitilise pluralismi likvideerimine jne.;
i) genotsiid, inimsusvastased kuriteod, sõjakuriteod, agressioon – teooria, praktika ja ajalugu eri riikides ja rahvusvaheliselt;
j) winning hearts and souls – kommunistlik õõnestustegevus Euroopas ja Ameerikas ning rahvuslike vabastusliikumiste õhutamine Aasias ja Aafrikas pärast II maailmasõda; Aafrika sotsialism, Araabia sotsialism, eurokommunism versus hardliners, rahuliikumine 1970. ja 1980. a-tel, 1960. a-te moodsad uusvasakpoolsed ideoloogiad, trotskism, maoism Läänes jne.