Eesti Mälu Instituut kutsub esitama artikleid oma toimetiste järjekordsesse numbrisse (aasta 2021, number 4). Ajakiri Eesti Mälu Instituudi Toimetised – Proceedings of the Estonian Institute of Historical Memory käsitleb erialadevaheliselt 20. sajandi autoritaarseid režiime, nende ideoloogilisi aluseid, kuritegusid ja mõju nende režiimide alla langenud ühiskondadele. Eelretsenseeritavat ajakirja antakse välja koostöös Tartu Ülikooli kirjastusega.

Väljaande järgmise numbri teemaks on kommunistliku partei võimu põlistamine ja sovetliku elukorralduse kinnistamine Teise maailmasõja järgsetel aastakümnetel idabloki riikides ja NSV Liidu läänepoolsetes liiduvabariikides (ennekõike annekteeritud Balti riikides). Käsiteldavate teemade umbkaudne ajaraam on 1950. aastate algusest 1980. aastate keskpaigani ehk kõrgstalinismist perestroika-eelse „küpse sotsialismini”.

Võimu põlistamise all peame silmas valitseva ainupartei positsiooni tugevdamist kõigil riigi ja ühiskonna tasanditel ülalt võimuladvikust alla lihtinimeste igapäevaelu tasandini välja. Sellega seoses on huvipakkuv, kuidas seati eesmärke nii majanduses kui ka ühiskondlikus elus, mille alusel koostati plaanid ja kehtestati nõudmised, kuidas viidi otsused eri tasandite täitjateni ja kuivõrd toimiv oli aruandlus? Milline oli ideoloogia, agitatsiooni ja propaganda tegelik mõju ühiskonnale ja üksikisikutele? Kas balansseerimine julgeoleku-politseiriigi ja liberaliseerimise vahel oli teadlik poliitika või tulenes see vajadusest ja olukorrast? Kuivõrd suutis kommunistlik valitsus eri aegadel võita meeli ja südameid? Kuna käsiteldaval perioodil jõudsid järjest rohkem pensioniikka revolutsioonide ja sõdade veteranide põlvkonnad, siis mil määral ja kuidas juhiti põlvkonnavahetust ennekõike uue administratiivse ja intellektuaalse kommunistliku eliidi kujundamisel? Milline oli opositsiooni, dissidentluse ja vastupanu mõju otsuste langetamisele ja ka laiematele elanikekihtidele?

Need ja hulk teisi teemasid, millel ootame artikleid, võiksid kokkuvõttes aidata otsida vastust küsimusele, kuidas viidi suur osa riigialamatest 1970. aastateks arusaamani, et „kommunistlik/Nõukogude võim on tulnud, et jääda“.

Ootame artikli kavandeid/lühikokkuvõtteid (kuni 300 sõna) 15. maiks 2021 ajakirja toimetuse meiliaadressile meelis.saueauk@mnemosyne.ee. Saabunud kavandite hulgast tehakse valik ning langetatud otsusest antakse autoritele teada hiljemalt 1. juuniks 2021. Artikli lõplik käsikiri (kuni 15 000 sõna) on vaja esitada hiljemalt 1. novembriks 2021. Artiklikogumik on plaanitud ilmuma hiljemalt 2022. aasta alguses.