Eesti Mälu Instituut kutsub noori teadlasi (kuni 35 eluaastat k.a) osalema rahvusvahelisel teadustööde konkursil. Konkursile võib esitada teaduspublikatsioone või avaldamata magistri- ja doktoritöid, mille teemaks on kommunistliku ideoloogia ajalugu või kommunistlike režiimide tegevuse eri tahud. Töö teema ei pea olema seotud Eesti ajalooga.

Esitatud töid hinnatakse kahes kategoorias ja premeeritakse vastavalt 1500 ja 3000 euroga.

Töid võib esitada eesti, inglise, vene, saksa, prantsuse või soome keeles. Kui töö on mõnes muus keeles, palume lisada kokkuvõtte ühes eelpoolnimetatud keeltest. Töid saab esitada kuni 31. märtsini 2021.

 1. aastal toimunud konkursi võitjad olid:

1) seni avaldamata tööde kategoorias Stefan Gužvica (Kesk-Euroopa Ülikool), tema võidutöö Before Tito: The Communist Party of Yugoslavia during the Great Purge (1936–1940)  avaldati 2020. aastal Tallinna Ülikooli kirjastuses;

2) varem avaldatud artiklite kategoorias Elena Kochetkova (Helsinki Ülikool), artikliga Industry and Forests: Alternative Raw Materials in the Soviet Forestry Industry from the mid-1950s to the 1960s (Environment and History 24(3) August 2018).

Lisainfo:

Eli Pilve
Eesti Mälu Instituut / Teadur-projektijuht
tel +372 5622 9686
eli.pilve@mnemosyne.ee
Tõnismägi 8
10119 Tallinn

 

Eesti Mälu Instituudi rahvusvahelise teadustööde konkursi statuut

I Konkursi eesmärk

Rahvusvahelise teadustööde konkursi eesmärk on noorte õpetlaste (kuni 35-aastased) uurimistöö toetamine Eesti Mälu Instituudi (edaspidi EMI) uurimisvaldkondades.

II Konkursi üldsätted

 1. Konkurss kuulutatakse välja 22. veebruaril 2021 EMI kodulehel (mnemosyne.ee) ja seda levitatakse EMI partnerite teabekanalites ning meedias.
 2. Konkursil kandideerimiseks tuleb esitada teadustöö ja teised vajalikud dokumendid kuni 31. märtsini 2021 (kaasa arvatud). Võitjate ja nende tööde nimed avaldatakse EMI kodulehel hiljemalt sama aasta 30. aprillil.
 3. Konkursil osaleva teadustöö all mõistetakse:
  • avaldamata magistri‑ või doktoritööd, mis vastavad akadeemilisest tavast lähtuvatele sisu- ja vorminõuetele. Avaldamise all peetakse silmas toimetatud ja kirjastatud ning müügil olevat monograafiat.
  • avaldatud teaduspublikatsiooni, mis on ETISe klassifikatsiooni järgi 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.1, 3.2. tasemel.
 4. Teadustööd, mis ei ole kirjutatud eesti, inglise, vene, saksa või prantsuse keeles, tuleb varustada kokkuvõttega (kuni 9000 tähemärki) ühes nimetatud keeltest.
 5. Konkursil osalevate teadustööde teemad peavad haakuma ühe või mitmega järgmistest uurimisvaldkondadest:
  • kommunistlike režiimide ajalugu ja kommunistlik ideoloogia;
  • inimkaotused kommunistlike režiimide ideoloogia ja poliitika rakendamise tagajärjena (inimsusvastased kuriteod, sõjakuriteod ja genotsiid);
  • kommunistlike režiimide ideoloogiast ja poliitikast ning majandussüsteemist tulenenud materiaalsed kahjud ja keskkonnakahjud;
  • kommunistlike režiimide katsed (nii edukad kui edutud) kehtestada kommunistlikku ühiskonnakorraldust teistes riikides (revolutsiooni eksport);
  • kommunistlike režiimide ideoloogia, tegevuse ja mõjutustegevuse ühiskondlik ja vaimne pärand nii endistes kommunistliku režiimi võimu all olnud riikides kui ka teistes riikides.
 6. Konkursil osalevad teadustööd, mille teemad kuuluvad ETISe teadusvaldkondade ja -erialade klassifikaatori ülemvaldkonda „2. Ühiskonnateadused ja kultuur“ ja ülemvaldkonna „1. Bio- ja keskkonnateadused“ valdkondadesse „1.4. Ökoloogia, biosüstemaatika ja ‑füsioloogia“, „1.8. Keskkonnaseisundit ja keskkonnakaitset hõlmavad uuringud“, „1.9. Keskkonnaohtlikke aineid käsitlevad uuringud“, „1.11. Keskkonnapoliitika, keskkonnamajandus, keskkonnaõigus“.
 7. Konkurss kuulutatakse välja kahes kategoorias:
  • Avaldamata doktoritöö puhul 3000 eurot ja magistritöö puhul 1500 eurot koos võimalusega avaldada töö EMI väljaandes. Auhinnatud avaldamata teadustöö väljaandmise korraldab Eesti Mälu Instituut kokkuleppel autoriga.
  • Avaldatud teaduspublikatsiooni puhul 1500 eurot.

III Konkursil osalemine

 1. Konkursil osaleja (edaspidi osaleja) võib esitada ainult ühe teadustöö, mis on kirjutatud konkursiga samal või sellele eelnenud kalendriaastal. Osaleja all mõistetakse ka autorite kollektiivi.
 2. Osaleja esitab teadustöö PDF- vormis ja teised vajalikud dokumendid e-kirja ja selle lisadena aadressil eli.pilve@mnemosyne.ee pealkirjaga “EMI teadustööde konkurss”:
  • elulugu koos ülevaatega senisest teaduslikust uurimistööst ja avaldatud publikatsioonidest;
  • osaleja vormikohane nõusolek teadustöö konkursile esitamiseks.
 3. Konkursil ei saa osaleda teadustööga, mis on juba osalenud samal konkursil täismahus või osadena.

IV Konkursi läbiviimine

 1. Konkursi läbiviimiseks moodustab EMI žürii vastavalt uurimistööde laekumisele. Žürii esimees on EMI nõukogu või juhatuse liige, kellel on otsustav hääl. Žürii liikmetel peab olema doktorikraad (PhD).
 2. Kui žüriiliige on konkursile esitatud teadustöö juhendaja või konkursil osaleja lähisugulane, abikaasa või perekonnaliige või on tal konkursile esitatud tööga mõnest teisest asjaolust tulenev huvide konflikt, ei osale ta selle teadustöö hindamisel.
 3. Iga žüriiliige tutvub oma teadusvaldkonna töödega iseseisvalt, täites iga teadustöö puhul hindamisvormi (vt lisa). Täidetud hindamisvormid saadetakse kõigile žüriiliikmetele.
 4. Žürii istungil valitakse lihthäälteenamusega konkursi võitjad. Kui esimeses voorus saavad parima ühesuguse punktisumma kaks või rohkem tööd, siis korraldatakse nendele töödele teine hääletusvoor. Kui teine hääletusvoor annab samuti võrdse tulemuse, korraldatakse kolmas hääletusvoor. Žürii istung(id) protokollitakse. Žürii istungi(d) võib korraldada ka elektrooniliselt.
 5. Žüriil on õigus vastava tasemega teadustööde puudumisel teha EMI-le ettepanek jätta osa auhindu välja andmata või lugeda konkurss luhtunuks.
 6. Konkursi tulemused tehakse teatavaks EMI kodulehel ja võitjatega võetakse personaalselt ühendust.

V Konkursi luhtumine

 1. Konkurss loetakse luhtunuks, kui ükski konkursile estitatud uurimistöö ei vasta statuudi nõuetele. Konkursi luhtumisel kuulutatakse välja korduskonkurss.

Lisa 1. Hindamisvorm

 

Küsimuste korral palume pöörduda:
Eli Pilve
eli.pilve@mnemosyne.ee
+372 5622 9686