Eesti Mälu Instituut koostöös Tartu Ülikooli Ajaloo ja arheoloogia instituudi (AAI) Eesti ajaloo osakonnaga kuulutab välja magistriõppe stipendiumikonkursi, et toetada noorte ajaloolaste ettevalmistamist Eesti Mälu Instituudi uurimisvaldkondades.

Stipendiumikonkursil võib osaleda stipendiumikonkursi ajal täiskoormusega õppiv või õpinguid alustav AAI ajaloo eriala magistrant. Konkursil osalemiseks tuleb aadressile info@mnemosyne.ee kuni 29. septembrini (kaasa arvatud) esitada digiallkirjaga ümbrikus pealkirjaga “EMI TÜ magistriõppe konkurss” järgmised PDF-vormis dokumendid:

 • sooviavaldus;
 • taotleja elulugu;
 • ülevaade senisest tegevusest ja uurimistööst;
 • motivatsioonikiri (kuni 3000 tähemärki);
 • võimalusel soovituskiri juhendajalt.

Žürii teeb valiku esitatud dokumentide alusel ning lõpliku otsuse langetamiseks võib vajadusel korraldada vestlusvooru kandidaatidega. Konkursi tulemused avaldatakse hiljemalt 11. oktoobril 2023.

Magistriõppe stipendiumi statuut

I Stipendiumi eesmärk

Eesti Mälu Instituudi magistriõppe stipendiumi eesmärk on Tartu Ülikooli Eesti ajaloo osakonna magistriõppe tugevdamise kaudu toetada nende teadlaste/uurijate ettevalmistamist, kes näevad oma tulevikku uurimistöös Eesti Mälu Instituudi (edaspidi EMI) uurimisvaldkondades ja akadeemilises tegevuses.

II Stipendiumi üldsätted

Stipendiumi rakendamiseks moodustab Eesti Mälu Instituut kolmeliikmelise stipendiumikomisjoni, kuhu kuuluvad kaks EMI esindajat ja üks Tartu ülikooli Ajaloo ja arheoloogia instituudi esindaja.

Stipendiumi eesmärgi raames toetatakse ajalooalast uurimistööd AAI magistriõppes järgmistes valdkondades:

 • kommunistlike režiimide ajalugu;
 • kommunistlik ideoloogia;
 • inimkaotused kommunistlike režiimide ideoloogia ja poliitika rakendamise tagajärjena (inimsusvastased kuriteod ja genotsiid);
 • kommunistlik ideoloogia sõdade ja muude riikidevaheliste relvakonfliktide ajendajana;
 • kommunistlik režiim – etapp impeeriumi ajaloos?
 • kommunistlike režiimide ideoloogiast ja poliitikast ning majandussüsteemist tulenenud materiaalsed kahjud ja keskkonnakahjud;
 • kommunistlike režiimide katsed kehtestada kommunistlikku ühiskonnakorraldust teistes riikides (revolutsiooni eksport);
 • kommunistlike režiimide ideoloogia, tegevuse ja mõjutustegevuse ühiskondlik ja vaimne pärand nii endistes kommunistliku režiimi võimu all olnud riikides kui ka teistes riikides.

Stipendium määratakse stipendiumikonkursil üks kord aastas ühele ajaloo magistrandile (edaspidi stipendiaat) maksimaalselt nominaalse õppeaja kestuseks. Stipendiumi suurus on 500 eurot (neto) kuus, mis makstakse välja igakuiste väljamaksetena stipendiaadi arveldusarvele. Väljamaksete tingimuseks on, et stipendiaat täidab õppekava täies mahus läbitud õppeaja kohta (kumulatiivselt vähemalt 30 EAP-d semestris; arvesse ei lähe varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamisega täidetud õppekava maht). Stipendiumikomisjon kontrollib stipendiaadi õppekava täitmist kahe nädala jooksul pärast iga semestri lõppu. Stipendiaadi põhjendatud kirjaliku taotluse alusel on stipendiumikomisjonil õigus teha tingimuslik otsus jätkata stipendiumi maksmist ka siis, kui õppekava on täidetud väiksemas mahus.

III Stipendiumikonkurss

Stipendiumikonkurss kuulutatakse välja 2023. aasta 8. septembril. Kandideerimiseks tuleb esitada taotlus kuni 29. septembrini (kaasa arvatud). Žürii teeb valiku esitatud dokumentide alusel ning lõpliku otsuse langetamiseks võib vajadusel korraldada vestlusvooru kandidaatidega. Võrdsete kandidaatide puhul annab eelise vene ja  saksa keele oskus.

Konkursi tulemused avaldatakse hiljemalt 11. oktoobril 2023.

Sobilike kandidaatide puudumisel võib žürii otsutada stipendiumi mitte välja anda.

Stipendiumikonkursil võib osaleda stipendiumikonkursi ajal täiskoormusega õppiv või õpinguid alustav AAI ajaloo eriala magistrant.

Stipendiumikonkursil osalemiseks tuleb aadressile info@mnemosyne.ee esitada digiallkirjaga ümbrikus pealkirjaga “EMI TÜ magistriõppe konkurss” järgmised PDF-vormis dokumendid :

Vormikohane sooviavaldus:

taotleja elulugu;

ülevaade senisest tegevusest ja uurimistööst seoses 2. punktis nimetatud uurimisvaldkondadega;

motivatsioonikiri (kuni 3000 tähemärki);

võimalusel soovituskiri juhendajalt.

Eesti Mälu Instituut sõlmib konkursi võitjaga stipendiumilepingu hiljemalt kahe nädala jooksul pärast kinnituse saamist tema AAI ajaloo eriala magistrandiks vormistamise kohta.