Eesti Mälu Instituut ja Haridus- ja Teadusministeerium kuulutavad välja õppematerjalide konkursi, mille preemiafond on 3000 eurot. Konkursile võib esitada enda koostatud ja varem avaldamata õppematerjale, mis käsitlevad 20. sajandi kommunistlike ja natsionaalsotsialistlike diktatuuride ajalugu, inimsusevastaseid kuritegusid või inimõiguste rikkumisi maailmas ja Eestis.

Konkursile registreerumise tähtaeg on 14. detsember 2023. Osalemiseks tuleb täita veebivorm. Registreerunutel on võimalus osaleda temaatilisel õppepäeval jaanuaris.

Konkursitööde esitamise tähtaeg on 6. märts 2024. Võitjad kuulutatakse välja hiljemalt 25. märtsil 2024 ja võidutööd avaldatakse Eesti Mälu Instituudi veebilehel ja E-koolikotis.

Konkursitööde kategooriad

1.     Kommunistlikud režiimid maailmas ja nende kuriteod;

2.     Saksa natsionaalsotsialistlik režiim ja selle kuriteod (holokaust);

3.     Inimõiguste areng 20. sajandil ja nende rikkumine totalitaarsete/autoritaarsete režiimide tingimustes.

Konkursitööde formaat

Konkursile oodatakse õppematerjale kasutamiseks põhikooli ja gümnaasiumi ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õppes nii klassiruumis kui avatud õppekeskkonnas, näiteks õppekäigud, projektõppe näited, pikemad uurimuslikud ülesanded, samuti teema- või mälestuspäevade korraldamine jms.

Õppematerjali kohustuslikud osad

1. Tutvustav üldinfo: teema, seos riikliku õppekavaga, soovituslik kooliaste, õpitulemused, õppekeskkond;

2. tunnikava koos lisamaterjalidega (allikakatkendid, filmilõigud jne) või õppetegevuste detailne kirjeldus;

3. tööleht õpilasele, mis sisaldab õpitulemuste saavutamiseks sobivaid ülesandeid ja küsimusi.

Konkursitöö vorm

Õppematerjalile esitatavad tingimused

1. Õppematerjal on kasutamiseks kahes ainetunnis (st õppetegevused peavad olema sooritatud orienteeruvalt 90 minuti jooksul).

2.  Kitsam teema või probleem tuleb asetada laiemasse ajaloolisesse konteksti.

3.  Õppematerjal võib sisaldada tekste, pilte, videosid, kaarte, ajajooni, diagramme, küsimusi, ülesandeid, slaidikomplekte, töölehti jms.

4.  Õppematerjalis kasutatud info on kontrollitud ja viidatud.

5. Soovitatav on luua seoseid teiste õppeainetega, õppekava läbivate teemade ja üldpädevustega.

6.  Õppematerjal on koostatud eesti keeles.

Auhind

Konkursi auhinnafond on 3000 eurot. Konkursile esitatud töid hinnatakse kolmes väljakuulutatud teemavaldkonnas. Igas valdkonnas antakse välja kolm rahalist preemiat.

Töid hindab hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Mälu Instituudi, Ajaloo- ja ühiskonnaõpetajate Seltsi esindaja ning Tallinna Ülikooli õpetajakoolituse õppejõud. Korraldajal on õigus jagada auhinnafondi piires preemiaid ümber ja sobiva tasemega tööde puudumisel jätta preemiad välja andmata.

Tööde esitamine

Tööd palume esitada e-posti aadressil konkurss@mnemosyne.ee (kirja pealkiri “Konkurss”).

Ühe autori poolt esitatavate tööde arv ei ole piiratud. Õppematerjali esitades nõustub osaleja, et korraldaja jätab endale õiguse materjale toimetada ja hariduslikel eesmärkidel kasutada. 

Abistav materjal:

Veebiportaal Holokaustist Eestis.

Holokausti õppematerjal, mis sisaldab allikad, õppeülesandeid, mälestusi, teabetekste.

Valik ajaloo- ning inimõigusalaseid õppematerjale leiab Kogu Me Lugu portaalist.

Artikleid kommunistlike režiimide kuritegudest saab lugeda portaalist CommunistCrimes.org.

Videomälestuste vaatamiseks-kuulamiseks võib külastada Kogu Me Lugu portaali.

Õppematerjal kommunistlike režiimide kuritegudest, mis sisaldab teabetekste ja õppeülesandeid.

Lisainfo: konkurss@mnemosyne.ee