Eesti Mälu Instituut kutsub noori teadlasi (kuni 35 eluaastat k.a) osalema rahvusvahelisel teadustööde konkursil. Konkursile võib esitada teaduspublikatsioone või avaldamata magistri- ja doktoritöid, mille teemaks on kommunistliku ideoloogia ajalugu või kommunistlike režiimide tegevuse eri tahud. Töö teema ei pea olema seotud Eesti ajalooga.

Esitatud töid hinnatakse kahes kategoorias ja premeeritakse vastavalt 1500 ja 3000 euroga.

Töid võib esitada eesti, inglise, vene või saksa keeles. Kui töö on mõnes muus keeles, palume lisada kokkuvõtte ühes eelpoolnimetatud keeltest. Töid saab esitada kuni 15. septembrini 2023.

Lisainfo:
info@mnemosyne.ee
Tõnismägi 8
10119 Tallinn

Eesti Mälu Instituudi rahvusvahelise teadustööde konkursi statuut

I Konkursi eesmärk

Rahvusvaheline teadustööde konkursi eesmärk on noorte õpetlaste (kuni 35-aastased) uurimistöö toetamine Eesti Mälu Instituudi (edaspidi EMI) uurimisvaldkondades.

II Konkursi üldsätted

 1. Konkurss kuulutatakse välja juunil 2023 EMI kodulehel (mnemosyne.ee) ja seda levitatakse EMI partnerite teabekanalites ning meedias.
 2. Konkursil kandideerimiseks tuleb esitada teadustöö ja teised vajalikud dokumendid kuni septembrini 2023 (kaasa arvatud). Võitjate ja nende tööde nimed avaldatakse EMI kodulehel hiljemalt sama aasta 30. novembril.
 3. Konkursil osaleva teadustöö all mõistetakse:
  • lõpetatud magistri‑ või doktoritööd. Konkursile esitatavad tööd peavad olema eesti, soome, läti, rootsi, inglise, saksa, hispaania või vene keeles.
  • avaldatud teadusartiklit, mis on ETISe klassifikatsiooni järgi 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.1, 3.2. tasemel. Artikkel, mis ei ole avaldatud eesti, inglise, saksa või vene keeles, tuleb varustada kokkuvõttega (kuni 9000 tähemärki) ühes nimetatud keeltest.
 4. Konkursil osalevate teadustööde teemad peavad haakuma ühe või mitmega järgmistest uurimisvaldkondadest:
  • kommunistlike režiimide ajalugu ja kommunistlik ideoloogia;
  • inimkaotused kommunistlike režiimide ideoloogia ja poliitika rakendamise tagajärjena (sh. inimsusvastased kuriteod, sõjakuriteod ja genotsiid);
  • kommunistlike režiimide põhjustatud materiaalsed kahjud ja keskkonnakahjud;
  • kommunistlike režiimide katsed kehtestada ülemvõimu teistes riikides („revolutsiooni eksport“);
  • kommunistlike režiimide ideoloogia, tegevuse ja mõjutustegevuse ühiskondlik ja vaimne pärand nii endistes kommunistliku režiimi võimu all olnud riikides kui ka teistes riikides.
 5. Konkurss kuulutatakse välja kahes kategoorias:
  • Doktoritöö puhul auhinnaga 3000 eurot või magistritöö puhul auhinnaga 1500 eurot. Kokkuleppel EMI ja autori vahel võidakse töö avaldada EMI väljaandes.
  • Teadusartikli puhul auhinnaga 1500 eurot.

III Konkursil osalemine

 1. Konkursil osaleja (edaspidi osaleja) võib esitada ainult ühe teadustöö, mis on kirjutatud konkursiga samal või sellele eelnenud kalendriaastal. Osaleja all mõistetakse ka autorite kollektiivi.
 2. Osaleja esitab teadustöö pdf-vormis ja teised vajalikud dokumendid e-kirja ja selle lisadena aadressil info@mnemosyne.ee pealkirjaga “EMI teadustööde konkurss”:
  • elulugu koos ülevaatega senisest uurimistööst ja avaldatud publikatsioonidest;
  • osaleja vormikohane taotlus teadustöö konkursile esitamiseks.
 3. Konkursil ei saa osaleda teadustööga, mis on juba osalenud samal konkursil.

IV Konkursi läbiviimine

 1. Konkursi žürii moodustab EMI vastavalt uurimistööde laekumisele. Žürii esimees on EMI nõukogu või juhatuse liige. Žürii liikmetel peab olema doktorikraad (PhD).
 2. Kui žüriiliige on konkursile esitatud teadustöö juhendaja või konkursil osaleja lähisugulane, abikaasa või perekonnaliige või on tal konkursile esitatud tööga mõnest teisest asjaolust tulenev huvide konflikt, ei osale ta selle teadustöö hindamisel.
 3. Iga žüriiliige tutvub töödega iseseisvalt, täites iga teadustöö puhul hindamisvormi (vt lisa). Täidetud hindamisvormid saadetakse kõigile žüriiliikmetele.
 4. Žürii istungil valitakse lihthäälteenamusega konkursi võitjad. Kui esimeses voorus saavad parima ühesuguse punktisumma kaks või rohkem tööd, siis korraldatakse nendele töödele teine hääletusvoor. Kui teine hääletusvoor annab samuti võrdse tulemuse, korraldatakse kolmas hääletusvoor. Žürii istung(id) protokollitakse. Žürii istungi(d) võib korraldada ka elektrooniliselt.
 5. Žüriil on õigus statuudi nõuetele mittevastavate või piisava tasemega teadustööde puudumisel teha EMI-le ettepanek jätta osa auhindu välja andmata või lugeda konkurss luhtunuks.

Lisa 1. Hindamisvorm

Küsimuste korral palume pöörduda info@mnemosyne.ee.

Päise foto: Stefan Gužvica käsikiri „Before Tito: The Communist Party of Yugoslavia during the Great Purge (1936–1940)“ [„Enne Titot: Jugoslaavia Kommunistlik Partei suure terrori ajajärgul (1936–1940)“] võitis 2018. aasta Eesti Mälu Instituudi rahvusvahelisel teadustööde konkursil varem ilmumata tööde kategoorias ja avaldati koostöös Tallinna Ülikooli Kirjastusega sarjas ACTA Universitatis Tallinnensis.