Head sõbrad ja koostööpartnerid,

Meil on suur rõõm teatada, et Sihtasutused Unitas ja Eesti Mälu Instituut on ühinenud uueks sihtasutuseks, mis ühendab inimvaenulike režiimide ja ideoloogiate alase akadeemilise uurimistöö (Eesti Mälu Instituudi senine pädevus) ja teavitustöö (Unitase senine pädevus). Ühinenud sihtasutus jätkab Eesti Mälu Instituudi nimega ning võtab üle mõlema sihtasutuse senise tegevuse.

Oleme veendunud, et nii teaduslik uurimistegevus kui ka avalikkuse teavitamine ja haridustöö täiendavad üksteist ning koordineeritud tegevus võimendab tunduvalt kahe seni eraldi tegutsenud organisatsiooni tegevust.
Eesti Mälu Instituudi asutamise algatas president Toomas Hendrik Ilves 2008. aastal. Sihtasutuse asutajateks olid Leon Glikman, Rein Kilk, Jaan Manitski, Tiit Sepp, Hannes Tamjärv ja Indrek Teder. Instituudi eesmärgiks seati Eesti kodanikele põhjaliku ja objektiivse ülevaate andmine inimõiguste olukorrast Eestis Nõukogude Liidu okupatsiooni ajal. Oma ülesehituselt sarnanes Eesti Mälu Instituut 1998. aastal president Lennart Meri poolt kokku kutsutud Inimsusvastaste kuritegude Uurimise Eesti Rahvusvaheline Komisjoniga, mis uuris Saksamaa ja Nõukogude Liidu okupatsioonide ajal Eestis toime pandud inimsusvastaseid kuritegusid, lähtudes õigusliku raamina 1998. aastal vastu võetud Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma Statuudi definitsioonidest genotsiidi, inimsusvastaste kuritegude ja sõjakuritegude kohta. Eesti Mälu Instituut läheb kaugemale IKUERK-i uurimistööle seatud raamidest ning kogub oma uurimistöös andmeid ka nende inimõiguste rikkumise kohta Nõukogude okupatsiooni ajal, mis juriidilise definitsiooni järgi ei ole inimsusvastased kuriteod. Seetõttu võttis Eesti Mälu Instituut oma ajaloo-alase uurimistöö õiguslikuks raamiks Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni poolt 1948. aastal vastuvõetud Inimõiguste Ülddeklaratsiooni.

Instituut on detailselt uurinud elu Nõukogude võimu ajal ja toetanud ka mälestuste kogumist, et täpselt ja ilma ideoloogiliste eelarvamusteta määratleda, kuidas ja mil määral Eestis inimõigusi rikuti. Samuti on instituudi kohuseks aidata Eesti kodanikel paremini mõista, mida nii nemad ise või nende vanemad ja vanavanemad pidid läbi elama Nõukogude okupatsiooni ajal.

Sihtasutuse Unitas asutasid 2008. aastal Mart Laar, Meelis Niinepuu ja Damian von Stauffenberg. Sihtasutuse eesmärk on totalitaarsete režiimide ja ideoloogiate inimvaenulikkuse teadvustamine ning nende kuritegude rahvusvahelise hukkamõistmise taotlemine.

Sihtasutus keskendub:

1) Haridus- ja teavitustööle (õpetajate, noorsootöötajate ja noorte koolitamine; lähiajaloo ja inimõiguste alaste teabe- ning õppematerjalide ja –meetodite arendamine; noortele suunatud ajaloo- ja inimõiguste õppeprogrammide läbiviimine; konverentside ja avalike arutelude korraldamine; valdkondliku uurimis- ja teadustöö toetamine stipendiumite maksmise kaudu üliõpilastele ja teadlastele).

2) Rahvusvaheliste koostöövõrgustike tugevdamisele (sihtasutus kuulub võrgustikesse ja teeb koostööd võrgustikega, mis ühendavad avaliku ja erasektori organisatsioone Euroopas; edendab õpetajate, ajaloolaste, avaliku ja erasektori organisatsioonide vahelist koostööd Läänemere piirkonnas; teeb koostööd USA ja Kanada organisatsioonide ja akadeemiliste institutsioonidega).

3) Mälestusürituste korraldamisele (sihtasutus korraldab holokausti, märtsiküüditamise, juuniküüditamise ning kommunismi ja natsismi ohvrite mälestamisele pühendatud avalikke üritusi ja avalikku teavitust).
Mõlemad sihtasutused on Euroopa Mälu ja Süüme Koostöökogu asutajaliikmed. Euroopa Mälu ja Süüme Koostöökogu (Platform for European Memory and Conscience, PEMC) on 2011. aastal Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu toel asutatud ning tänaseks rohkem kui viiekümne liikmega riiklike, mitteriiklike ja eraalgatuslike mäluorganisatsioonide võrgustik, mille eesmärgiks on koostöö 20. sajandi Euroopa totalitaarsete režiimide kuritegude uurimisel ja rahvusvahelisel teadvustamisel.

Ühinemine jõustub alates 2017. aasta maist. Loodetavasti näete teiegi seda olulise verstapostina nii ühinenud sihtasutuste kui ka valdkondliku koostöö arengus. Hoiame teid vastavalt vajadusele kursis ühinemist ja koostööprojekte puudutavate täpsemate detailidega. Kui teil on küsimusi, võtke meiega julgelt ühendust.

 

Lugupidamisega,

Meelis Maripuu
Juhatuse liige

Sandra Vokk
Juhatuse liige