Eesti Mälu Instituut sõlmis koostööleppe Ukraina Rahvusliku Mälu Instituudi Riigiarhiiviga. Koostöö eesmärk on parandada NSV Liidu repressiivasutuste arhiivimaterjalide kättesaadavust uurijatele ja toetada nende avaldamist. Koostöö toetab lähiajaloo paremat tundmaõppimist riikideüleselt ja aitab hinnata 20. sajandi totalitarismi tagajärgede mõju kummalegi ühiskonnale.

Eesti Mälu Instituudi juhatuse esimehe Meelis Maripuu sõnul esineb avalikus inforuumis lähiajaloo teemade käsitlemisel palju spekulatiivseid seisukohti. Selleks, et anda minevikusündmustele põhjendatud hinnanguid, vajavad ajaloolased esmase töövahendina autentseid arhiividokumente.

„Nõukogude perioodi pärandina Eestisse jäänud Nõukogude repressiivasutuste arhiivimaterjal on tollaste sündmuste tagamaade kirjeldamiseks ja lahti mõtestamiseks sageli ebapiisav. Sellistel puhkudel on meile suureks toeks sõbralikud naaberriigid, kus huvipakkuv arhiivimaterjal on säilinud suuremas mahus. Koostöö selle kasutamisel võimaldab meil paremini avada kommunistliku terrorirežiimi varjatud külgi. Meile on äärmiselt oluline kommunismiohvrite mälestuse jäädvustamine ja nende ohvrite teadvustamine rahvusvahelisele üldsusele,“ ütles Maripuu.

Ukraina Rahvusliku Mälu Instituudi Riigiarhiivi direktori Ihor Kulyki sõnul ühendab Eesti Mälu Instituudiga sõlmitud koostööleping kahte endist NSVL-i liiduvabariiki nende võitluses nõukogude müütidega.

„Putini Venemaa jätkab ajaloo võltsimist. Kõikide huviliste vaba juurdepääs arhiividokumentidele, uued lisanduvad koostöövormid – see kõik on ühine pingutus, et vabaneda totalitaarsest kommunistlikust minevikust,“ lausus Kulyk.

Eesti Mälu Instituudi juhatuse esimees Meelis Maripuu ja Ukraina Rahvusliku Mälu Instituudi Riigiarhiivi direktor Ihor Kulyk allkirjastamas koostöölepet Eesti Mälu Instituudis 14. detsembril 2021.

Ukraina Rahvusliku Mälu Instituudi Riigiarhiiv on 2015. aastal loodud asutus, mille ülesandeks on valmistada ette ja koondada loodavasse arhiivi uurijatele kasutamiseks kõigi Ukrainas tegutsenud NSV Liidu repressiivasutuste arhiividokumendid.

Eesti Mälu Instituut on 1998. aastal asutatud Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Eesti SA õigusjärglane. Instituudi eesmärk on teadus- ja muuseumitöö kaudu aktiivselt osaleda rahvusvahelises haridus- ja teavitustöös totalitaarsete režiimide ohvrite mälestuse jäädvustamisel ning 21. sajandi inimvaenulike režiimide tõrjumisel. Instituut rajab Eesti riigi toel 2026. aastaks Patarei vanglasse rahvusvahelise kommunismiohvrite mälestusmuuseumi.